Soutěžní řád

Všeobecná ustanovení

1. Pořadatel

Pořadatelem Okresního přeboru Svijanské nápojky - Lomnické hokejové ligy je Hokejový klub Lomnice nad Popelkou ve spolupráci s OV ČSLH Semily. Soutěž bude odehrána na krytém ZS v Lomnici nad Popelkou. Telefon ZS je 481 671 973 (vedoucí a fax), 605 990 886 (ledaři), e-mail: info@hclomnice.cz,

Řídící výbor je ve složení:

Dlouhý Jaromír         604790916          STK

Pospíšil René            732713394          DCK

Mařan Vladimír        774730579          KR

 

Mediálním partnerem soutěže je „Naše Pojizeří“ a „Krkonošský deník“

Webové stránky soutěže - www.lhl-lomnice.cz

Generální partner soutěže – Svijanská nápojka s.r.o. Lomnice nad Popelkou

 

2. Účastníci

36.ročníku Okresního přeboru - Lomnické hokejové ligy se zúčastní 10 mužstev: HC ZEOS Lomnice, HC Tatobity, HC Black Rooks Syřenov, HC Semily, HC Sokol Horní Branná, T.J. Sokol Těpeře, HC Železný Brod, HC Jilemnice, HC Gasservis Liberec,  Stará garda HC Lomnice (od 2. části soutěže).

3. Hrací systém

Viz hrací řád LHL. V případě rovnosti bodů rozhoduje:

Větší počet získaných bodů ze vzájemných utkání.

 1. Brankový rozdíl ze vzájemných utkání.

 2. Brankový rozdíl ze všech utkání.

 3. Vetší počet vstřelených ze všech utkání

 4. Los.

 

4. Úhrada za pronájem ledové plochy

Do začátku soutěže musí všichni účastníci zaplatit zálohu 20.000 Kč splatná do 30.9. 2018. Druhá splátka ve výši 20.000 Kč je splatná do 31.1. 2019. Konečná vyúčtování bude provedeno v březnu 2019.

5. Soupisky, registrovaní hráči

Každé ze zúčastněných mužstev odevzdá před začátkem sezóny v elektronické podobě soupisku hráčů, kteří v sezóně budou nastupovat k utkáním a to do prvního utkání. Soupiska maximálně 30 hráčů včetně brankářů musí obsahovat jména hráčů a datum narození. Maximální počet hráčů na Zápise o utkání je 22 včetně brankářů. Do tohoto počtu se soupiska může doplňovat průběžně do 4.1.2018. O startu hráčů rozhoduje VV LHL. Hráč, který je na soupisce jednoho mužstva nesmí nastoupit k utkání za jiné mužstvo. Doplňovat na soupisku je možné nejpozději 24 hod. před utkáním. Soupisky budou k dispozici u časoměřičů. Za porušení tohoto pravidla se považuje také jakékoliv fyzická účast neregistrovaného hráče v registrovaných soutěžích. Neregistrovaný hráč, který fyzicky nastoupí v registrovaných soutěžích má od nejbližšího utkání zastavenu činnost v LHL až do konce soutěže. Registrovaný hráč je každý u koho je reálný předpoklad na jeho start v registrovaných soutěžích.

6. Střídavý start, start registrovaných hráčů, start brankářů

V LHL jsou v sezóně 2018/2019 je povolen střídavý start dle rozhodnutí VV LHL. Střídavý start je povolen hráčům, kteří odehráli v LHL nejméně poslední sezónu, kdy byl start registrovaných hráčů omezen či zakázán. Start registrovaných hráčů včetně brankářů je zakázán. Jedná se tedy o hráče, kterého všichni znají a nedojde tím k posilování družstev. Střídavý start podléhá schválení nejvyššímu orgánu LHL (VV LHL) a není zpoplatněn. Start hráče v registrovaných soutěžích bez souhlasu VV LHL bude brán jako neoprávněný start a družstvu budou kontumována všechna utkání, ve kterých hráč nastoupil. Za tým Stará garda HC Lomnice smějí nastoupit hráči ze skupiny o titul starší 40 let bez omezení.

Hra brankářů: Ve výjimečných případech lze použít (aby mohlo být utkání sehráno) brankáře z jiného oddílu LHL. K tomu je zapotřebí souhlas vedoucích družstev domácích, hostí a mateřského klubu brankáře.  Přehled vedoucích družstev je uveden v pravidlech včetně kontaktů. Souhlas všech třech vedoucích je platný po zaslání e-mailem nebo SMS na ředitele soutěže. Start brankáře podléhá potvrzení ředitelem soutěže, který zkontroluje zda byly splněny všechny náležitosti a vydá souhlasné stanovisko.

Pokud nebude toto splněno, bude utkání kontumováno ve prospěch soupeře s výsledkem 5:0 a řešeno DCK.

Vyjímku lze uplatnit:

 1. v základní části soutěže

 2. v nadstavbové skupině 1A brankář pouze z družstev skupiny 1B

 3. v nadstavbové skupině 1B brankář pouze z družstev skupiny 1B

 4. v play-off Okresního Přeboru brankář pouze z družstev skupiny 1B

7. Hrací a přestupní řád, hráči v play-off

Výbor LHL stanovil přestupní termín v době od začátku sezóny do 4.1.2018. Výjimkou je náhrada za zraněného brankáře. Náhradní brankář nesmí být z klubů hrajících LHL a registrovaných soutěží. Žádný hráč LHL nemůže za jednu sezónu přestoupit více jak 1 krát. Do play-off (o 1.-4. místo) může zasáhnout pouze hráč, který odehrál alespoň 30% všech utkání. V případě dlouhodobého zranění je nutno žádat o povolení startu DCK. Pro brankáře není omezení počtu startů.

8.Pravidla ledního hokeje

Lomnická hokejová liga se hraje podle pravidel ledního hokeje a dalších zásad, které jsou součástí tohoto hracího řádu. Oddechový čas je povolen pouze v play-off. Nejnižší věk hráče hrající LHL je 18 let dosažených v sezóně 2018/2019. Minimální počet hráčů je 5 hráčů v poli + brankář.

9. Hrací doba, rozbruslení

Utkání LHL jsou hrána 3 x 15 minut čistého času. Utkání nadstavby, play-off a play-out  3x20minut čistého času. Maximální rezervovaný čas na jedno utkání jsou 1,5 hodiny (nadstavba 2 hod.). Rozbruslení před utkání je 5 minut. Po uplynutí 5 min. po úředním začátku bude rozhodčím zahájena hra bez ohledu na stav mužstev. Platí přísný zákaz vstupu na ledovou plochu dokud probíhá úprava rolbováním. Porušení se trestá.

10. Výstroj

Všichni hráči jsou povinni nastoupit k utkání v řádné výstroji včetně ochranné přilby. Pro LHL DP platí pravidlo ČSLH o ochranných krytech očí a zubů z důvodu plnění od Pojišťovny VZP ČR. Hráč narozený po 31.12. 1974 musí mít chránič očí. Hráč mladší 18 let musí mít celoobličejový kryt a chránič krku a hrdla. O vyjímku z tohoto pravidla je nutno požádat písemně VV LHL. Na hráče, kterému bude výjimka udělena se nebude vztahovat úrazové pojištění. Při hrubých nedostatcích ve výstroji má rozhodčí právo nedostatečně vystrojené hráče k utkání nepřipustit. Při opakovaném porušení udělí MT.

11. Přeložení utkání

Z vážných důvodů (termínová kolize, jiné) lze utkání přeložit, a to  pokud byla žádost podána nejpozději 10 dnů před hracím termínem.

12. Nenastoupení mužstva

Pokud některé z mužstev k utkání vůbec nenastoupí, je povinno uhradit pokuty ve prospěch druhého družstva a DCK. Po prošetření důvodů nenastoupení bude provedena kontumace ve prospěch nastoupivšího mužstva výsledkem  5:0  a přiznáním 2 bodů. Nenastoupivší družstvo hradí pronájem ledové plochy v plné výši.

13. Zápisy o utkání

 1. 15 minut před úředním začátkem utkání je zápis vyhotovený vedením LHL připravený k vyzvednutí v boxu časoměřičů

 2. 10 minut před úředním začátkem utkání je mužstvo uvedené jako domácí povinno předat zápis upravený (vyškrtaný seznam hráčů a dopsaná čísla hráčů) a podepsaný (vedoucím a trenérem) mužstvu hostů

 3. nejpozději 5 min před úředním začátkem utkání předá vedoucí hostí zápis upravený (vyškrtaný seznam hráčů a dopsaná čísla hráčů) a podepsaný (vedoucím a trenérem)  do boxu časoměřičů

 4. po utkání zapisovatel odevzdá zápis s případnými připomínkami rozhodčích do kanceláře ZS

 5. V čitelném zápise musí být hráči označeni čísly. Z důvodů statistik a vyhodnocení LHL je nutné uvádět do zápisu o utkání vždy na 1. místo v zápise brankář,2. místo v zápise volné, u všech hráčů uvést příjmení, jméno, ročník narození, skutečná čísla hráčů na dresech se musí shodovat s údaji v zápise o utkání, uvádět do zápisu pouze hráče ze soupisky družstva ,do kolonek (domácí/hosté) uvádět údaje dle rozpisu LHL. Dále je nutné provést úpravu soupisu hráčů na Zápise dle skutečnosti v utkání. Ze Zápisů o utkání se bude vést statistika odehraných utkání.

14. Protest, konfrontace a pokuty

Každý protest musí být uveden v zápise o utkání a zaplacen poplatek. Protest je možné vznést nejpozději do 1 hodiny po ukončení utkání. Bude-li mít jakékoliv mužstvo pochybnosti o neoprávněném startu hráče v mužstvu soupeře, musí podat námitku rozhodčímu a ten provede konfrontaci hráče.To lze provést před utkáním, během přestávky nebo nejdéle 15 minut po skončení utkání (žádost o konfrontaci musí být rozhodčím nahlášena v průběhu utkání nebo před ním) a musí to být poznamenáno v zápise o utkání. Pokud není známa jasná totožnost, jsou hráči povinni při konfrontaci na požádání rozhodčího doložit doklad o totožnosti. Neoprávněný start hráče je důvodem ke kontumaci výsledku 5:0. O kontumaci i protestu rozhodne disciplinární komise. Pokud oddíl nepředloží potvrzení o zaplacení uložené pokuty nebo náhrady DCK zastavuje se  činnost oddílu až do doby zaplacení. Utkání oddílu budou posouzeny jako nenastoupení družstva viz čl 11 HŘ.

15. Přestupky, tresty pro hráče

Přestupky hráčů proti ustanovení pravidel ledního hokeje a tohoto hracího řádu budou řešeny podle disciplinárního řádu.

 1. za každý obdržený Ok trest a za dva obdržené OT tresty je automaticky zastavena hráči činnost na příští utkání. Tresty se násobí. 2 OK tresty = 2 zápasy stop, 3 OK tresty = 3 zápasy stop, atd. 4 OT tresty = 2 zápasy stop, atd.

Toto si sleduje každé mužstvo samostatně. Každý neoprávněný start takového hráče bude trestán dle disciplinárního řádu a dále pořádkovou pokutou.

Kapitán družstva se může slušnou formou zeptat na zdůvodnění rozhodnutí rozhodčího.

16. Disciplinární komise

DCK dbá na sportovní průběh utkání. Ze Zápisu o utkání projedná příčiny vyloučení hráčů, chování činovníků utkání.  Za každý případ disciplinárního provinění a jeho řešení se stanovuje poplatek dle sazebníku, oddíl předloží doklad o uhrazení poplatku dle  HŘ. Bez zaplacení DCK případ nebude projednávat. Přestupky jsou řešeny podle platného disciplinárního řádu ČSLH. DCK si vyhrazuje právo ve vyjímečných případech nezvat nikoho ze zúčastěných.

17. Nastoupení registrovaného hráče v poli

Pokud k utkání LHL DP nastoupí fyzicky hráč, který nastupuje v registrovaných soutěžích bude mužstvo potrestáno dle čl. 13 HŘ a dále potrestáno pokutou dle sazebníku ve prospěch VV LHL DP. 

18. Pravidlo bonus bodu

Pokud utkání základní části skončí po 45 minutách hry nerozhodně. Následují 3 samostatné nájezdy z každé strany a dále po 1 do rozhodnutí. Pokud družstvo zvítězí v samostatných nájezdech získává 2 body. Poražený 1 bod. Hráč může jet pouze 1x samostatný nájezd v sérii.

19. Finanční a hospodářské náležitosti.

 1. Startovné

  1. každé utkání základní části a družstvo                                                                                                     1.700,- Kč

 2. Odhlášení družstva ze soutěže nebo vyloučení družstva ze soutěže (v souladu se SDŘ ČSLH)

  1. po podání písemné přihlášky                                                                                         3.000,- Kč

  2. po rozeslání rozpisu před začátkem soutěže                                                             5.000,- Kč

  3. po skončení I. fáze                                                                                                               5.000,- Kč

  4. v průběhu play-off                                                                                                               5.000,- Kč

 3. Nepředložení seznamu hráčů (soupisky) týden před 1. utkáním                                200,- Kč

 4. Pozdní nahlášení hráče na seznam hráčů                                                                              100,- Kč

 5. Neopodstatněné čerpání čekací doby (10 minut)                                                              200,- Kč

 6. Zahájení a sehrání utkání s nedostatečným počtem hráčů                                            500,- Kč

 7. Předčasné ukončení utkání z viny některého družstva nebo jeho fanoušků         500,- Kč

 8. Neoprávněný start hráče                                                                                                          5.000,- Kč

                                                                                                                                                                              + kontumace 5:0

 1. Neoprávněný start hráče při OK (osobní trest do konce utkání) nebo 2 OT (osobní trest 10 min)           500,- Kč

                                                                                                                                                                              + kontumace 5:0

 1. Nesprávně vyplněný zápis o utkání                                                                                                        

  1. v prvním případě                                                                                                                         50,- Kč

  2. za každý další případ                                                                                                                100,- Kč

 2. Nesehrané utkání z viny některého z mužstev

  1. paušální náhrada soupeři                                                                                                      200,- Kč

  2. finanční pokuta ve prospěch VV LHL                                                                                200,- Kč

  3. úhrada pronájmu ULP                                                                                                         2.500,- Kč

 3. Protesty (peněžitý vklad)                                                                                                             100,- Kč

 4. Odvolání proti rozhodnutí DCK                                                                                                  100,- Kč

 5. Projednání DCK (trest ve hře, kontumace)                                                                           200,- Kč

 6. Vstup členů nebo člena družstva na ledovou plochu v době její úpravy

  1. v prvním případě                                                               napomenutí obsluhou a výzva DCK

  2. ve druhém případě                                                                                                                    50,- Kč

  3. opakovaně                                                                                                                                  200,- Kč

 7. Střídavý start hráče v registrovaných soutěžích                                                                  500,- Kč

                                                                                                                                                                                            za 1 hráče

Ustanovení  k pravidlům ledního hokeje pro hru tělem a holí

 

1. Následující ustanovení platí

 1. pro všechny hráče LHL neregistrovaných na ZS v Lomnici nad Popelkou.

 2. ve všech utkáních LHL neregistrovaných na ZS v Lomnici nad Popelkou.

 

2. Je dovolena hra tělem

 1. Tlačit soupeře na mantinel, pokud oba hráči jedou stejným směrem (např. „uzavřít“ soupeři cestu – tzv. „trychtýř“). Například je dovoleno bránícímu hráči, pokud hráč v držení kotouče se pokouší jet mezi ním a hrazením, „uzavřít“ prostor mezi sebou a mantinelem s úmyslem donutit hráče vedoucího kotouč změnit rychlost nebo objet bránícího hráče po vnitřní straně.

 2. Kontaktovat soupeře tělem v případě, že jak bránící hráč, tak i útočící hráč se pohybují stejným směrem a jsou otočeni čelem proti sobě (bránící hráč jede jízdou vzad – situace 1:1). Pokud bránící hráč brání tělem v pohybu útočícího hráče, nepovažuje se zákrok za nedovolený.

 3. Kontakt tělem mezi bránícím a útočícím hráčem může nastat, jestliže je výsledkem pohybu útočícího a bránícího hráče.

 

3. Kromě všech omezení pro hru tělem uvedených v pravidlech LH je zakázáno

 1. Jakékoli naražení soupeře na hrazení. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno větším trestem „Vražení na hrazení“.

 2. Najetí do soupeře nebo kontaktování soupeře z jiného směru, než kterým se pohybuje hráč v držení kotouče. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno větším trestem „Napadení“.

 3. Hraní tělem, strkání nebo najíždění do soupeře. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno menším trestem „Nedovolené bránění“, případně větším trestem „Napadení“.

 4. Jakákoliv hra tělem na brankáře a to i v případě, že brankář je mimo brankoviště. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno menším nebo větším trestem „Napadení“.

 5. Strkání, hraní tělem nebo napadení protihráče stojícího u hrazení. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno menším trestem „Nedovolené bránění“, případně menším nebo větším trestem „Vražení na hrazení“.

 

4. Posuzování

 1. Jako nedovolená hra se posuzuje zejména situace, kdy hráč nehraje kotoučem, ale připravuje se hrát protihráče tělem některým ze způsobů uvedených v bodu 3. Naproti tomu kolize, k nimž dochází nevědomky, nemají být trestány.

 2. Údery rukavicemi nebo hokejkou, např. před brankou, se posuzují podle běžných pravidel a trestají se menším trestem nebo větším trestem + osobním trestem do konce utkání (OK). Za porušení tohoto pravidla není možné uložit jen menší trest + OK. Stejné ustanovení platí i pro: „Krosček“, „Faul loktem nebo kolenem“, „Napadení“, Vražení na hrazení“, tzn. větší trest + OK.

 3. Dojde-li při hře tělem ke zranění, uloží se vždy větší trest, případně OK, je-li uvedeno v pravidlech LH.

 4. Jestliže má hra tělem hrubší charakter, jedná-li se o brutální zákrok, je zřejmý záměr soupeře zranit nebo je-li patrná snaha vyřadit zákrokem soupeře z utkání, musí být použito pravidlo „Nadměrně hrubá hra“ a uložen trest ve hře (TH).

 

5. Nesportovní chování

 1. Jako nesportovní chování bude posuzováno chování trenéra nebo jiného funkcionáře družstva, který jakýmkoliv způsobem nabádá hráče k nedovolené hře tělem nebo k jiným nedovoleným zákrokům. V prvním takovém případě rozhodčí v nejbližším přerušení napomene družstvo prostřednictvím kapitána. Při druhém porušení tohoto ustanovení u téhož družstva uloží menší trest pro hráčskou lavici „Nesportovní chování HL“. Každé další porušení tohoto ustanovené stejným družstvem má za následek kromě menšího trestu pro hráčskou lavici i osobní trest do konce utkání pro provinivšího se funkcionáře.

 2. Jakýkoliv záměrný fyzický kontakt hráče se soupeřem v přerušené hře je nesportovní chování a trestá se větším trestem jako napadení. Dojde-li takovým zákrokem ke zranění musí být zákrok posouzen jako porušení jiných pravidel (např. hrubost, faul loktem, krosček, vysoká hůl) a potrestán větším trestem a OK.

 

Hrací řád 

Okresní Přebor Svijanské nápojky - LHL

XXXVI. ročník - sezóna 2018/2019

 

I. fáze

Základní část

Utkají se přihlášená družstva, každý s každým. Celkem 36 utkání.Každé družstvo odehraje 8 utkání.Hrací doba 3x15 minut

II. fáze

Nadstavba skupina 1A

Celkem 20 utkání.

Nejlepších 5 družstevpo I. fázi. Hraje dvoukolově každý s každým. Všechna utkání z I. fáze se započítávají. Hrací doba 3x 20minut.Každé družstvo odehraje 8 utkání.

Nadstavba skupina  1B

Celkem 20 utkání.

Hrají družstva na 6.-9. místě po I. fázi + Stará garda HC Lomnice. Hraje se dvoukolově každý s každým. Všechna utkání z I. fáze se nezapočítávají. Hrací doba 3x20 minut

Každé družstvo odehraje 8 utkání.

III. fáze

Play-off o titul Mistr ligy – Přeborník Okresu Semily

Semifinále                            3 x 20 minut čistého času

Do semifinále postupují družstva na 1.-4. místě skupiny 1A. V každé sérii se hraje na 2 vítězná utkání. Každé utkání musí mít vítěze. V případě nerozhodného stavu po základní hrací době se prodlužuje 5 minut (1+2 utkání) a o 10 minut (3 utkání). Hraje se vždy 3 na 3. Pokud nepadne branka, rozhodují o vítězi utkání samostatné nájezdy. Série po 3 hráčích a následně po jednom do rozhodnutí. Každý nájezd provádí jiný hráč.

Finále                                            3 x 20 minut čistého času

Hraje se na 2 vítězná utkání. V případě nerozhodného stavu po základní hrací době se prodlužuje 5 minut (1+2 utkání) a o 10 minut (3 utkání). Hraje se vždy 3 na 3. Pokud nepadne branka, rozhodují o vítězi utkání samostatné nájezdy. Série po 3 hráčích a následně po jednom do rozhodnutí. Každý nájezd provádí jiný hráč.

Utkání o 3. místo                        3 x 20 minut čistého času

Vyřazení semifinalisté. Hraje se na 1 utkání. V případě nerozhodného stavu po základní hrací době následuje prodloužení 10 minut 3 na 3. Pokud nerozhodne prodloužení následují samostatné nájedy.

Play-OUT o umístění

Čtvrtfinále play-out               3 x 20 minut čistého času

Čtvrtfinále hrají družstva na 2.-5.místě skupiny 1B. V každé sérii se hraje na 2 vítězná utkání. Každé utkání musí mít vítěze. V případě nerozhodného stavu po základní hrací době se prodlužuje 5 minut (1+2 utkání) a o 10 minut (3 utkání). Hraje se vždy 3 na 3. Pokud nepadne branka, rozhodují o vítězi utkání samostatné nájezdy. Série po 3 hráčích a následně po jednom do rozhodnutí. Každý nájezd provádí jiný hráč.

Semifinále play-out               3 x 20 minut čistého času

Do série postupuje přímo družstvo na 5. místě skupiny 1A a družstvo na 1. místě skupiny 1B. Soupeře určí čtvrtfinále play-out, kdy družstvo na 5. místě vyzve horšího postupivšího a vítěz skupiny 1B vyzve lépe postaveného postupivšího ze čtvrtfinále. V každé sérii se hraje na 2 vítězná utkání. Každé utkání musí mít vítěze. V případě nerozhodného stavu po základní hrací době se prodlužuje 5 minut (1+2 utkání) a o 10 minut (3 utkání). Hraje se vždy 3 na 3. Pokud nepadne branka, rozhodují o vítězi utkání samostatné nájezdy. Série po 3 hráčích a následně po jednom do rozhodnutí. Každý nájezd provádí jiný hráč.

Finále play-out                                   3 x 20 minut čistého času

Hraje se na 2 vítězná utkání. V případě nerozhodného stavu po základní hrací době se prodlužuje 5 minut (1+2 utkání) a o 10 minut (3 utkání). Hraje se vždy 3 na 3. Pokud nepadne branka, rozhodují o vítězi utkání samostatné nájezdy. Série po 3 hráčích a následně po jednom do rozhodnutí. Každý nájezd provádí jiný hráč.

Utkání o další umístění se nehraje. Pořadí určí umístění v nadstavbě 1B.